ការបដិសេធន៍ទទួលខុសត្រូវ

គេហទំព័របដិសេធន៍ទទួលខុសត្រូវ៖
អត្ថបទ និងការពន្យល់បង្ហាញនៃគេហទំព័រនេះ និងវត្ថុជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់ខ្លួន​ទំាងអស់គឺអាស្រ័យលើការរក្សាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួន។ ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់តែគោលបំណងជាព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ។ B&S Holland Trading Group B.V. បានខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រ​នេះដែលត្រឹមត្រូវពេញលេញ និងមានបច្ចុប្បន្នភាព។ ទោះបីជាយ៉ាងណា គ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ណាអាចត្រូវបានទាញយកពីមាតិការបស់​ខ្លួនឡើយ។ មិនថា B&S Holland Trading Group B.V. ឬអ្នកផ្តល់មាតិកាណាមួយនៃគេហទំព័រ​នេះនឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើកំហុសណាមួយនៅក្នុងមាតិកានេះឡើយ ដែលរួមមាន​ទាំងកំហុសនៃការសរសេរ ឬវិធានការណាមួយដែលបានធ្វើពឹងពាក់ទៅលើ។ 

អ៊ីម៉ែលបដិសេធន៍ទទួលខុសត្រូវ៖
សារនេះ និងឯកសារភ្ជាប់របស់ខ្លួន បើអាចអនុវត្តបាន អាចមាននូវព័ត៌មានដែលត្រូវ​បានផ្តល់បុព្វសិទ្ធិ ឬជាការសម្ងាត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងអាសយដ្ឋានដែលមានឈ្មោះនៃសារនេះទេ សូមបំផ្លាញវាដោយមិនអាន ឬចម្លងវា និងដោយមិនចែកចាយ ផ្ទេរឡើងវិញ បញ្ជូនបន្ត ឬបង្ហាញវាទៅកាន់បុគ្គលផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ។ សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្ញើភ្លាមៗ។

សារនេះ ឬឯកសារភ្ជាប់របស់ខ្លួន បើអាចអនុវត្តបាន គឺមិនកំពុងចងក្រងស្របច្បាប់ផ្អែកលើក្រុមហ៊ុន B&S Holland Trading Group B.V. (ឬមួយក្នុងចំណោមបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន) ឡើយ លុះត្រាតែបានបញ្ជាក់តាមលិខិត អ៊ីម៉ែល ឬទូរសារ។

B&S Holland Trading Group B.V. (ឬមួយក្នុងចំណោមបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន) មិនអាចក្នុងមធ្យោបាយណាមួយ ធានាដល់ការបញ្ជូនត្រឹមត្រូវ និង/ឬពេញលេញ និង/ឬទាន់ពេលនូវសារនេះ ឬនូវឯកសារភ្ជាប់ទាំងឡាយ ឬ B&S Holland Trading Group B.V. មិនអាចធានាដល់ការសម្ងាត់នៃការបញ្ជូននោះឡើយ។

ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលយើងដើរតួជាអ្នកលក់ ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅ​នៃការលក់​របស់យើង ការផ្តល់ជូន និងការបង់ប្រាក់ត្រូវអនុវត្ត និងចំពោះកិច្ចព្រម​ព្រៀងទាំងអស់ដែលយើងដើរតួជាអ្នកទិញ ខ និងលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការទិញ​របស់យើងត្រូវអនុវត្ត ដែលអ្នកបានទទួលពីយើង ហើយដែលត្រូវបានតម្កល់ផងដែរ​នៅបញ្ជីការពាណិជ្ជកម្ម និងបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅ www.hollandtradinggroup.com។ យើងសូមបដិសេធយ៉ាងច្បាស់នូវលទ្ធភាពអនុវត្តនៃខ និងលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នក។