ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន


B&S Holland Trading Group B.V.
Rondeboslaan 35
9936 BJ Delfzijl
The Netherlands

លេខទូរស័ព្ទ៖ +31 (0) 596 - 635 100
លេខទូរសារ៖ +31 (0) 596 - 635 101
ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីម៉ែល៖ info@hollandtradinggroup.com

អ្នកចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម៖ 2334362
VAT – លេខសម្គាល់ខ្លួន៖ NL 0093.99.343.B.01