សុខភាព និងសម្រស់

HTG Health & Beauty មានឯកទេសខាងចែកចាយទូទាំងពិភពលោកនូវគ្រឿងសម្រាប់ស្រ្តីសំអិតសម្អាងខ្លួន ផលិតផលថែទាំសក់ និងវេជ្ជសាស្រ្តបែបអាជីពនៃរោងចក្រផលិតសំខាន់ៗទាំងអស់នៃម៉ាកយីហោកំពូលៗ។ សម្រាប់ក្រុមអតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់នីមួយៗ យើងមានបណ្តាក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេសខាងបំពេញបានតាមតម្រូវការជាលក្ខណៈបុគ្គលនៃទំនាក់ទំនងទាំងនេះ និងទីផ្សារពិសេសដែលពួកគេកាន់កាប់។

បណ្តាក្រុមហ៊ុនរបស់យើង Class International និង Class Hair Care ជួញដូរនូវគ្រឿងសម្រាប់ស្ត្រីសម្អិតសម្អាង និងការថែទាំសក់បែបអាជីពនៅទូទាំងពិភពលោក។

ទាក់ទងនឹងផលិតផលវេជ្ជសាស្រ្ត យើងមានឯកទេសខាងជួញដូរផលិតផលឱសថ គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់មន្ទីរពេទ្យ ផលិតផលថែទាំរបួស ផលិតផលវេជ្ជសស្រ្តដែលអាចបោះចោលបាន និងផលិតផលរោគវិនិច្ឆ័យ។ Kafa ជួញដូរផលិតផលទាំងនេះនៅទូទាំងសាកលលោក។