ជីវប្រវត្តិ

HTG ស្ថិតក្នុងការធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយអស់រយៈពេល ច្រើនជាង 40 ឆ្នាំមកហើយ។ ដើមឡើយសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន បើមើលត្រឡប់ទៅឆ្នាំ 1974 គឺនៅពេល Kamstra Shipstores បានចាប់ផ្តើមផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដែលមិនជាប់ពន្ធទៅដល់នាវាតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រខាងជើង (North Sea)។

នៅពេលបានដំណើរការជាច្រើនឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនបានពង្រីកខ្លួន៖ សកម្មភាពកាន់តែច្រើន ទីផ្សារកាន់តែច្រើន ហើយក្រុមហ៊ុនច្រើនទៀតបានបន្តឱ្យបន្ថែមទៅក្នុងក្រុម។

  • 1970’s - Kamstra Liquors
  • 1980’s - Checkpoint Parfums and Class International
  • 1990’s - Kafa, Kamstra International and Class Hair Care
  • 2000’s - JTG Trading
  • 2010’s - Union Commerciale des Vins de France និង Square Dranken

ក្នុងឆ្នាំ 1990 យើងបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៅជា B&S International Division North ហើយបានក្លាយជាឈ្មោះដែលមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងពិភពនៃការលក់ដុំ និងការជួញដូរអន្តរជាតិ។

ក្នុងឆ្នាំ 2007 យើងបានបង្កើតជាក្រុមនូវសកម្មភាពទាំងអស់របស់យើងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់មួយ និងបានបង្កើត Holland Trading Group (HTG) ដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើងនូវសកម្មភាពផ្ទៃក្នុងរួបរួមគ្នា និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះខាងក្រៅរឹងមាំ។

ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នរបស់យើង យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនលក់ដុំធំបំផុតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលើទំនិញអតិថិជនប្រើប្រាស់ដែលផ្លាស់ទីឆាប់រហ័ស និងដើរតួនាទីនាំមុខគេក្នុងទីផ្សារជួញដូរអន្តរជាតិលើផលិតផលដែលមានម៉ាកយីហោកម្រិត A។ ក្នុងរយៈពេល ច្រើនជាង 40 ឆ្នាំនៃការធ្វើអាជីវកម្ម យើងបានសឱ្យឃើញពីការធ្វើឱ្យខុសគ្នាលើភាពអាចទុកចិត្តបាន និងប្រសិទ្ធភាព។