រឿងរ៉ាវអំពីសាជីវកម្ម

ជំនួញនៃអាជីវម្មមួយទៅអាជីវកម្មមួយទូទាំងពិភពលោកនូវសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលកំពុងផ្លាស់ទីឆាប់រហ័ស និងប្រណិតគឺជាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើ។ ក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់របស់យើង យើងតស៊ូដើម្បីបន្តបង្កើននូវភាពខ្លាំងនៃការបញ្ចូលជាក្រុមរបស់យើង ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ និងសមត្ថភាពនៃការបញ្ជូន។ ជាលទ្ធផល យើងធ្វើការធានាដល់ដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង គ្រប់ម៉ាកយីហោ គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា។

យើងបច្ចុប្បន្នមានដំណើរការនៅក្នុង 6 ទ្វីប និងនៅក្នុងជាង 110 ប្រទេសទូទាំងសកលលោក។ យ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងបន្តពង្រីកខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារដែលមានស្រាប់ ដើម្បីរីកលូតលាស់ទៅក្នុងទីផ្សារថ្មីៗ និងបង្កើតនូវសកម្មភាពអាជីវកម្មថ្មីៗ។ យើងក៏នឹងបន្តវិនិយោគលើមនុស្ស ឃ្លាំង និងអតិថិជនរបស់យើងផងដែរ។ មួយក្នុងចំណោមគោលបំណងដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងសម្រាប់ពេលអនាគតគឺការធ្វើឱ្យប្រាកដថា យើងបន្តអភិវឌ្ឍដើម្បីបម្រើដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងលើមូលដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់មួយ ដែលតែងតែចងចាំថា មេឃគឺគ្មានដែនកំណត់ឡើយ។